Artykuł archiwalny

O Inspektoracie

O Inspektoracie

Inspekcja pracy w Polsce została powołana 3 stycznia 1919 r. jednym z pierwszych dekretów naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Głównym celem Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) jest dążenie do systematycznej poprawy stanu warunków pracy i poszanowania praw pracowniczych w Polsce.
PIP jest podległym Sejmowi RP, organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie. Poza tym, prowadzi instruktaż i poradnictwo w zakresie prawa pracy.
Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie (OIP) jest jedną z jednostek organizacyjnych PIP. Zakresem swojej właściwości terytorialnej obejmuje obszar województwa lubelskiego, na terenie którego poza siedzibą w Lublinie funkcjonują trzy oddziały,

 tj.: oddział w Białej Podlaskiej, oddział w Chełmie oraz oddział w Zamościu.

 Do podstawowych zadań inspekcji pracy należy:

 

 • nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia i innych świadczeń, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych,
 • kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz kontrola szczegółowych obowiązków z tym związanych,
 • kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy projektowaniu budowy, przebudowy i modernizacji zakładów pracy oraz stanowiących ich wyposażenie maszyn i innych urządzeń technicznych oraz technologii,
 • uczestnictwo w przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych albo ich części na zasadach ustalonych w przepisach prawa budowlanego,
 • kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu pod względem spełniania wymagań BHP,
 • podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń w środowisku pracy, w szczególności analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • wnoszenie powództwa, a za zgodą zainteresowanej osoby uczestniczenie w postępowaniu przed sądem pracy w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie pracy zarobkowej przez dzieci do lat 16,
 • udzielanie informacji o minimalnych warunkach zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium RP z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, a także współpraca z urzędami państw członkowskich UE odpowiedzialnymi za nadzór nad warunkami pracy i zatrudnienia pracowników,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy,
 • ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika.

 


Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają:

 • pracodawcy - a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli legalności zatrudnienia także przedsiębiorcy niebędący pracodawcami - na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy,
 • podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w zakresie przestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. d i e ustawy o PIP),
 • podmioty kierujące osoby w celu nabywania umiejętności praktycznych, w szczególności odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową (w zakresie, o którym mowa w art. 19d i 85 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).


Inspektor pracy w dowolnym czasie (o każdej porze dnia i nocy, bez uprzedzenia) może przeprowadzić kontrolę w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w innych miejscach wykonywania jego zadań lub przechowywania dokumentów finansowych i kadrowych. Postępowanie kontrolne, przeprowadzane przez inspektorów pracy działających w ramach właściwości terytorialnej okręgu, ma na celu:

 • ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy,
 • zbadanie przestrzegania przepisów o legalności zatrudnienia,
 • udokumentowanie dokonanych ustaleń.

Pracownik PIP jest obowiązany zachować w tajemnicy informacje, które uzyskał w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych (również po ustaniu zatrudnienia).

 

 


 

 

Nieznajomość przepisów, regulujących tak ważną dziedzinę życia jak zatrudnienie, ich niezrozumiałość oraz liczne zmiany, sprawiają, iż osoby na co dzień niemające kontaktu z zawiłymi kwestiami prawnymi, potrzebują pomocy osób wykwalifikowanych w tym zakresie. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, w Okręgowym Inspektoracie pracy w Lublinie, jak i w oddziałach terenowych aktywnie działają punkty porad prawnych, w których to, w określonych godzinach, zarówno osobiście jak i telefonicznie można uzyskać poradę prawną z zakresu prawa pracy.

 

 


 

 

Aktywność PIP nie ogranicza się wyłącznie do reagowania na występujące już nieprawidłowości. Coraz większą rolę przywiązuje się do poza kontrolnych form działania – do prewencji i szeroko rozumianej promocji ochrony pracy. Koncentruje się uwagę na tych dziedzinach gospodarki i zakładach pracy, w których stwierdza się wysoki poziom naruszeń prawa pracy. Monitorowane są również wybrane obszary ochrony pracy w celu zdiagnozowania skali problemów i podjęcia działań zapobiegawczych. Z roku na rok rozwija się działalność prewencyjno-promocyjną, która stanowi nieodzowny warunek poprawy stanu praworządności w stosunkach pracy i bezpieczeństwa pracy w polskich zakładach. Istotne znaczenie mają w tym zakresie informacje o wynikach kontroli inspekcji, przekazywane na konferencjach prasowych w mass mediach. Sami inspektorzy pracy w trakcie szkoleń i podczas kontroli w zakładach pracy udostępniają bezpłatnie informatory dla pracodawców i pracowników, a także broszury i ulotki PIP. Warto wspomnieć również o konkursach organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy, np. przyznawana corocznie przez Głównego Inspektora Pracy nagroda im. Haliny Krahelskiej.


GIP Przejdź do GIP
Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456

Wypadki


 • banner146386
 • banner127717
 • banner127661
 • banner210525
 • banner195324
 • banner138561
 • banner127719
 • banner160091
 • banner134583
 • banner160096
 • banner179271
 • banner195325
 • banner193278
 • banner195326
 • banner195327
 • banner206015
 • banner201677
 • banner49889
 • banner195323
 • banner179272