• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

18.01.2023

Zasady wnoszenia skarg i wniosków do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej,
 • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej,
 • ustnie do protokołu.

Kierowana do Państwowej Inspekcji Pracy skarga pracownicza, której przedmiotem jest naruszenie przepisów prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia, dotyczące bezpośrednio skarżącego powinna:

 1. zawierać imię i nazwisko, bądź nazwę wnoszącego;
 2. zawierać adres wnoszącego;
 3. określać przedmiot skargi lub wniosku, w którym wskazane będą nazwa i adres podmiotu, którego dotyczy skarga;
 4. być opatrzona podpisem własnoręcznym, jeżeli została wniesiona w postaci papierowej;
 5. być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli została wniesiona środkami komunikacji elektronicznej;
 6. zawierać adres środka komunikacji elektronicznej wnoszącego, jeżeli informacje w tym zakresie nie wynikają jednoznacznie z wniesionej skargi, w przypadku skarg złożonych w postaci elektronicznej.

 

Złożenie skargi do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie drogą elektroniczną możliwe jest za pośrednictwem systemu ePuap/mObywatel lub poprzez przesłanie skargi e-mailem na adres kancelaria@lublin.pip.gov.pl jako załączony dokument podpisany elektronicznie podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym. Skargi przesyłane bez ważnego podpisu elektronicznego nie będą rozpatrywane.

 

Podpis elektroniczny kwalifikowany – zaawansowany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego;

Podpis zaufany – szczegółowe informacje:

Podpis zaufany: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/jak-podpisac-dokument-profilem-zaufanym

Profil zaufany: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0074

Podpis osobisty – szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/e-dowod

Podpis własnoręczny – zwykła forma pisemna podpisu zgodnie z art. 78 Kodeksu cywilnego

 

UWAGA: Do złożenia odpowiednio podpisanej skargi za pośrednictwem systemu ePuap/mObywatel należy posiadać ważny profil zaufany. Osoby nie posiadające ważnego profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, prosimy o składanie skarg drogą tradycyjną - osobiście lub przesyłąjąc wydrukowany, wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz (do pobrania) do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie.

 

Skrócona instrukcja złożenia skargi/zapytania/wniosku za pośrednictwem systemu ePuap/mObywatel.

Jeżeli posiadamy profil zaufany, należy się zalogować na stronie https://gov.pl (przycisk Zaloguj).

Po pomyślnym zalogowaniu się na ww. stronie przechodzimy pod adres 
https://moj.gov.pl/nforms/engine/ng/index?xFormsAppName=PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego, gdzie ukazuje się formularz Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

W polu Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo najlepiej wpisać zwrot "pracy Lublin". Na pierwszym miejscu ukazuje się Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, którego wyboru dokonujemy.

Wypełniamy pozostałe pola formularza nie zapominając o podaniu prawidłowych danych kontaktowych, klikamy Dalej.

Na stronie Podgląd pisma ogólnego wybieramy przycisk Przejdź do podpisu po czym w kolejnym kroku podpisujemy nasze pismo podpisem zaufanym. Po pomyślnym podpisaniu pismo zostaje wysłane do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie.

 

Skargi na działalność organów albo pracowników Państwowej Inspekcji Pracy i wnioski (wnioski o porady i inne wnioski dotyczące w szczególności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom) kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy powinny zawierać, co najmniej:

 1. imię i nazwisko, bądź nazwę wnoszącego;
 2. adres wnoszącego;
 3. określenie przedmiotu skargi lub wniosku.

Dodatkowo wniosek dotyczący w szczególności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, powinien w opisie przedmiotu wniosku wskazywać nazwę i adres podmiotu, którego dotyczy.

Skargi na działalność organów albo pracowników Państwowej Inspekcji Pracy i wnioski przesyłane pocztą elektroniczną (e-mail) lub innymi środkami komunikacji elektronicznej, nie muszą być opatrzone podpisem elektronicznym.

 

W przypadku skargi pracowniczej oraz pozostałych skarg wnoszonych w imieniu innej osoby, należy dołączyć pisemną zgodę osoby, na rzecz której wnoszona jest skarga.

Zgloszenie skargi wniosku wniosku dotyczacego udzielenia porady.docx
 

__________________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję,  że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie, z siedzibą w Lublinie, 20-011, aleja Piłsudskiego 13
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lublin.pip.gov.pl  
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy lub innych celów wynikających z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator.
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • inne jednostki organizacyjne PIP,
  • uprawnione organy publiczne,
  • podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
 5. Dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 


GIP Przejdź do GIP