• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

15.03.2023

O wypadkach dla Panoramy Lubelskiej

W dniu 14.03.2023 r. inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie udzielił wywiadu dla Panoramy Lubelskiej w TVP3 Lublin na temat statystyk wypadkowych za rok 2022 oraz zasad prowadzenia kontroli dotyczących badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Panorama Lubelska 14.03.2023
Z przeprowadzonych kontroli na placach budów w roku 2022 wynika, że najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły sposobu montażu rusztowań: niewłaściwego posadowienia, braków w wyposażeniu, niepełnych pomostów roboczych, pionów komunikacyjnych. Wśród nich dominującą nieprawidłowością występującą na kontrolowanych budowach (55,1% kontroli), był brak lub nieprawidłowo wykonane balustrady ochronne zabezpieczające przed upadkiem z wysokości od strony przestrzeni otwartych przy pomostach roboczych rusztowań.

W 52,4% kontroli zastrzeżenia dotyczyły braku, bądź nieprawidłowego zabezpieczenia miejsc wykonywania robót, wygrodzenia i oznakowania stref niebezpiecznych, w tym wykonania daszków ochronnych w miejscach wykonywania prac w wykopach, strefach pracy maszyn budowlanych, pracach na dachach, czy też na rusztowaniach, gdzie występowało zagrożenie spadania przedmiotów z wysokości. Obowiązki w ww. zakresie przedsiębiorcy ograniczali zazwyczaj do wyznaczenia terenu prowadzenia prac za pomocą ostrzegawczej taśmy.

Brakowało zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości podczas wykonywania prac na stropach, dachach, balkonach, itp. Brak lub niewłaściwe zabezpieczenie pracujących przed możliwością upadku dotyczyło zarówno wykonywania zabezpieczeń zbiorowych (30,4% kontroli) np. balustrad ochronnych wzdłuż krawędzi stropów, jak i niestosowania przez pracujących środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości (19,3% kontroli). Brakowało też zabezpieczeń otworów w ścianach zewnętrznych oraz w stropach chroniących przed wpadnięciem.

Bardzo dużym problemem występującym na budowach było zapewnienie prawidłowych przejść i dojść do stanowisk pracy. Najczęściej dotyczyło to braku zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości ze schodów lub pomostów.

W ponad połowie kontrolowanych zakładów pracujący wykonywali prace bez wymaganych środków ochrony indywidualnej – głównie hemów ochronnych (40,7% kontroli), ale również ochron słuchu, dłoni, twarzy lub oczu. Nieraz stwierdzano, że pracownicy posiadali środki ochrony indywidualne na wyposażeniu, lecz ich nie używali.


GIP Przejdź do GIP