• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

26.01.2023

Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w zakresie wartości NDS dla pyłów drewna

W związku z wejściem w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracyi Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2018.1286 ze zm.) w zakresie wartości NDS dla pyłów drewna informujemy, że od 18 stycznia 2023 r. obowiązuje zmieniona wartość NDS dla pyłów drewna – frakcji wdychalnej, wynosząca 2 mg/m3.

Stanowi o tym zapis w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowiaw środowisku pracy (Dz.U.2020.61), które wskazuje w § 1 nową wartość NDS w pozycji 454 załącznika nr 1.

Obowiązująca zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 5 ww. rozporządzenia zmieniającego do dnia 17 stycznia 2023 r. wartość NDS dla pyłów drewna wynosiła 3 mg/m3.


GIP Przejdź do GIP