• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

24.11.2022

Praca w niskich temperaturach – obowiązki pracodawcy

Niskie temperatury środowiska pracy mogą stanowić poważną uciążliwość i zagrożenie dla zdrowia pracowników. Dlatego podczas niskich temperatur na pracodawcy ciążą określone obowiązki, związane z przeciwdziałaniem ich negatywnym skutkom. Wynikają one z postanowień Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003.169.1650 z późn. zm).

Zgodnie z § 30 powyższego rozporządzenia pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku niezbędnego do jej wykonywania) nie niższą niż 14°C – dla pomieszczeń, w których wykonywana jest praca fizyczna, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają, natomiast w pomieszczeniach pracy, w których pracownicy wykonują lekką pracę fizyczną, bądź świadczona jest praca biurowa, temperatura nie może być niższa niż 18°C.

Zgodnie z § 45 pkt 4 rozporządzenia stanowiska pracy znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń powinny być tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy chronieni byli przed zagrożeniami związanymi w szczególności z warunkami atmosferycznymi, w tym opadami, niską temperaturą i silnym wiatrem. Zgodnie z § 44 załącznika nr 3 do tego samego rozporządzenia, pracodawca musi zapewnić pracownikom zatrudnionym na otwartej przestrzeni pomieszczenia do ogrzania się, które muszą znajdować się w pobliżu miejsc pracy, dawać schronienie przed opadami atmosferycznymi i niską temperaturą, być tak urządzone by pozwolić na przygotowanie ciepłego posiłku. W takich pomieszczeniach powinna zostać zapewniona temperatura minimalna w wysokości 16°C, a na każdego pracownika najliczniejszej zmiany musi przypadać minimum 0,1 m2 powierzchni, przy czym całkowita powierzchnia tego pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8 m2. Jeżeli ze względów technologicznych nie ma możliwości zapewnienia takiego pomieszczenia, pracodawca jest obowiązany zorganizować w pobliżu miejsca wykonywania pracy odpowiednio urządzone źródła ciepła (np. koksowniki).

Zgodnie z artykułem 232 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów określa rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania.

Należy pamiętać, iż rodzaj i temperatura posiłków i napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywanej pracy.

Przepisy rozporządzenia nie warunkują wydawania posiłków regeneracyjnych dla pracowników wykonujących pracę w okresie zimowym poza pomieszczeniami od zaistnienia konkretnej temperatury. Warunkiem jest intensywność wykonywanej pracy. Efektywny wydatek energetyczny takiej pracy w ciągu zmiany roboczej powinien wynosić powyżej 1500 kcal dla mężczyzn i 1000 kcal dla kobiet.  Ciepłe napoje dla pracujących zimą na zewnątrz wydaje się natomiast niezależnie od wydatku energetycznego, zawsze w przypadku, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 10°C. Należy pamiętać, iż napoje – inaczej niż posiłki – powinny być dostępne dla pracowników przez całą zmianę roboczą, w ilości niezbędnej do zaspokojenia ich potrzeb.

Praca w niskich temperaturach jest wymagająca i obciążająca. Dlatego zachęcamy pracodawców do umożliwiania pracownikom częstszych przerw w pracy, zaliczanych do czasu pracy. Częstsze przerwy w pracy pozwolą pracownikom zregenerować siły oraz pracować efektywniej. Ponadto, należy pamiętać o dostosowaniu odzieży roboczej do warunków atmosferycznych, w których pracownicy wykonują pracę.

Więcej na ten temat można przeczytać w publikacji Państwowej Inspekcji Pracy "Praca w wysokich i niskich temperaturach"

 


GIP Przejdź do GIP