• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

07.02.2022

Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych

W dniu 2 lutego 2022 roku zawarte zostało Porozumienie w sprawie  współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowanym przez Małgorzatę Paprotę – Dyrektora Oddziału Lubelskiego PFRON a Państwową Inspekcją Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie reprezentowanym przez Małgorzatę Wojdę – Okręgowego Inspektora Pracy.

Porozumienie-17
Strony, w granicach swoich kompetencji, kierując się wspólną misją podejmowania w interesie publicznym działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami deklarują chęć podjęcia współpracy w zakresie:

  1. podnoszenia świadomości społeczeństwa w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych oraz budowania ich wizerunku zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych;
  2. popularyzowania działań podejmowanych przez Strony na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk w kształceniu i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
  3. kształtowania pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych, uwrażliwienia na problematykę osób niepełnosprawnych;
  4. promowania zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w życiu publicznym;
  5. współpracy w organizacji wydarzeń, w tym o charakterze naukowym;
  6. udostępniania przez Strony do realizacji wspólnych działań własnej infrastruktury i zasobów ludzkich w uzgodnionym zakresie;
  7. popularyzowania działań podejmowanych przez Strony na rzecz osób niepełnosprawnych.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne