• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

18.10.2021

Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

W dniu 29 września 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. W spotkaniu uczestniczyli stali członkowie Rady. Przewodnim tematem spotkania były problemy związane z wykonywaniem prac na budowach w czasie pandemii, a także przyczyny nieprzestrzegania przepisów w zakresie prawa pracy przy organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Nadinspektor pracy Anna Smolarz przedstawiła prezentację na temat „Poziomu przestrzegania prawa pracy na budowach na podstawie stanów faktycznych stwierdzanych przez inspektorów pracy w czasie czynności kontrolnych w latach 2019-2020”. Główną konkluzją było stwierdzenie, że pomimo licznych kontroli stan bezpieczeństwa pracy w budownictwie jest w dalszym ciągu niezadowalający oraz że od lat te same nieprawidłowości związane z wykonywaniem prac na wysokości zajmują czołowe pozycje, co przekłada się na związaną z tym liczbę wypadków przy pracy.

Informację na temat „Najczęstszych przyczyn zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników na tle zdarzeń wypadkowych mających miejsce na budowach w latach 2020-2021” przedstawił starszy inspektor pracy specjalista Wojciech Dziedzic. W czasie wykładu zwrócił uwagę na postępujące rozdrobnienie firm budowlanych, a co się z tym wiąże, wykonywanie prac na budowach przez łańcuch licznych podwykonawców. Ma to bezpośrednie przełożenie na poziom przestrzegania przepisów prawa pracy, co z kolei skutkuje liczbą wypadków przy pracy i stopniem ich ciężkości. Statystyki niezmiennie pokazują,  że najczęściej występujące zdarzenia wypadkowych na budowach to upadki z wysokości.

Po zakończeniu prezentacji odbyła się burzliwa dyskusja członków Rady. Zdziwienie części uczestników wzbudził fakt, że mimo licznych postepowań wykroczeniowych, które zostały zastosowane wobec osób odpowiedzialnych za organizację warunków pracy (pracodawców, przedsiębiorców, kierowników budów, kierowników robót) nie odnotowano znaczącej ich poprawy.

Wskazano na konieczność podjęcia innych oddziaływań, które mogłyby zmienić tą sytuację.

Członkowie Rady podjęli decyzję o przekazaniu wniosków do Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie działającej przy Głównym Inspektorze Pracy w celu ich dalszego rozpatrzenia.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne