• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

06.04.2021

Zapraszamy na szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi w zatrudnieniu

Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie zaprasza pracodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu „Przeciwdziałania mobbingowi w zatrudnieniu”.

Szkolenia odbywają się w ramach programu prewencyjnego „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”, którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy, poprzez informowanie pracodawców i pracowników o specyfice mobbingu, molestowania i dyskryminacji w zatrudnieniu, przedstawienie różnic i podobieństw między tymi zjawiskami, omówieniu przyczyn mobbingu, jego przejawów, rodzajów, sposobów przeciwdziałania i profilaktyki.

Do programu mogą zgłaszać się pracodawcy z wszystkich branż.

Szkolenia są realizowane do wyboru:

•           w formie zdalnej – za pośrednictwem platformy MS TEAMS – spotkanie szkoleniowe trwa około 1,5 h;

•           w formie e-learningowej – przygotowane materiały szkoleniowe (prezentacja, broszury) przesyłane są drogą elektroniczną. Po określonym czasie, w którym pracownicy będą mogli zapoznać się z otrzymanymi materiałami, zostanie ustalony w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie dyżur telefoniczny, podczas którego pracownicy będą mogli skontaktować się z osobą merytorycznie odpowiedzialną za treści szkoleniowe. Na okres trwania szkolenia udostępniony zostanie również adres e-mail osoby przygotowującej szkolenie.

W związku ze zdalną formą prowadzenia szkoleń nie ma ograniczeń dotyczących ilości osób w nim uczestniczących.

Terminy szkoleń będą ustalane indywidualnie, w uzgodnieniu z zainteresowanymi podmiotami.

W celu zadeklarowania chęci uczestnictwa w programie proszę o wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie oryginału na adres Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, Al. Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin, lub skanu na adres mailowy kancelaria@lublin.pip.gov.pl

Karta zgloszenia.doc

W celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji dotyczących programu zapraszamy do kontaktu z jego koordynatorem Panią Anną Kucharską za pośrednictwem poczty elektronicznej anna.kucharska@lublin.pip.gov.pl

Od początku 2021 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie zorganizował dwa e-learningowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania mobbingowi w zatrudnieniu, tj. dla jednej z placówek oświatowych województwa lubelskiego oraz domu pomocy społecznej. Inspektor pracy merytorycznie odpowiedzialny za realizację szkolenia przygotował materiały szkoleniowe w formie prezentacji oraz publikacji i przesłał je do zakładów pracy.

Pracownicy mieli 3 tygodnie na zapoznanie się z materiałami. Podczas dyżuru telefonicznego uczestnicy kontaktowali się z inspektorem pracy i zadawali pytania związane z tematyką szkolenia. W szkoleniach wzięło udział 172 osoby.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne