Dodano: 23 października 2023
2:33 minut
Prelekcja dr inż. Lucjana Gazdy, przedstawiciela Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

W dniu 20.10.2023 r. na terenie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa nt. „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie”, zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie oraz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie. 

Konferencję zorganizowaną w ramach kampanii Państwowej Inspekcji Pracy „Budowa. STOP wypadkom!” swoim honorowym patronatem objął Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie prof. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, Prezydent Miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Związek Zawodowy „Budowlani”. 

Celem konferencji była wymiana doświadczeń w kwestii bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej z czterech punktów widzenia – naukowca, pracodawcy, organizacji związkowej oraz organu nadzorczo-kontrolnego. 

W pierwszej części konferencji, po przemówieniach zaproszonych gości, Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” wręczył na ręce Okręgowego Inspektora Pracy Małgorzaty Wojdy Złoty Medal 130-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych, którym wyróżniony został Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie. Ponadto, Medalem 130-lecia Ruchu Zawodowego BUDOWLANYCH w Polsce, wyróżniony został również starszy inspektor pracy Wojciech Dziedzic.

Część wykładową rozpoczął Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski, który przybliżył zagadnienia dotyczące kampanii prewencyjno-kontrolnej „Budowa. STOP wypadkom!”. Kierownik Sekcji Wypadków przy Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy Karolina Główczyńska-Woelke omówiła aspekty związane z wypadkami przy pracy w budownictwie i na ternie budowy, a także zapoznała uczestników ze statystyką wypadkową w budownictwie. Prelegenci z ramienia Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie nadinspektor pracy Anna Smolarz oraz starszy inspektor pracy - specjalista Wojciech Dziedzic zaprezentowali kolejno wpływ doboru kotwienia na bezpieczeństwo pracy oraz analizę wypadków przy pracy związanych z wykonywaniem prac na wysokości. Przedstawiciele świata nauki, reprezentujący Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie dr inż. Jacek Szulej oraz dr inż. Lucjan Gazda omówili kolejno wybrane aspekty bezpiecznej pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych, a także geotechniczne uwarunkowania bezpiecznego wykonywania robót ziemnych. Dr hab. inż. Krzysztof Baszczyński z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego zaprezentował wykład dotyczący uprzęży w indywidualnych systemach chroniących przed upadkiem z wysokości. Przedstawiciel firmy 3M Poland Sp. z o. o. dr Paweł Górski omówił sposoby bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej przy wykonywaniu prac na wysokości. W ostatnim bloku tematycznym Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” przedstawił rolę organizacji związkowych w kształtowaniu przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w budownictwie, natomiast przedstawiciel z ramienia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Mariusz Łapiński przybliżył rolę służby bhp w egzekwowaniu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach.

Podczas konferencji uczestnicy, obok możliwości uzupełnienia swojej wiedzy na temat sposobów bezpiecznego prowadzenia prac na terenie budowy, mieli również możliwość zaopatrzenia się w broszury wydane nakładem Państwowej Inspekcji Pracy, dystrybuowane na stoisku prewencyjno-promocyjnym.

Galeria